Phát triển hệ thống kho, bán lẻ xăng dầu.
Đầu tư, mở rộng kinh doanh vận tải nội địa và quốc tế.
Phát triển nghiệp vụ phái sinh hàng hoá…